Gdańsk przeznaczy 14 mln złotych na profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii.

Miasto Gdańsk bardzo czynnie działa, aby zapewnić pomoc mieszkańcom w kryzysie. Ciągle organizowane są programy mające na celu zapewnienie wsparcia specjalistycznego. Psychologowie, pedagodzy, oraz lekarze pracują wspólnie w programach które pomagają wyjść z trudnych sytuacji życiowych. Niezwykle ważne są również działania profilaktyczne, dzięki temu można pomóc osobom które są narażone na popadnięcie w nałogi.

Szczegółowy Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Podczas XLI sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 września w miniony czwartek; przyjęto program mający na celu zorganizowanie działań prewencyjnych. Szczegółowy Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii dla Gmina Miasta Gdańska na rok 2022 ma zagwarantować ponad 14 mln złotych na realizację zaplanowanych działań.

Najważniejszym założeniem programu jest edukacja i budowanie świadomości wśród gdańszczan i gdańszczanek na temat zachowań ryzykownych. Wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku, pracy lub szkoły czy warunków mieszkaniowych są zachęcani do czynnego udziału w programie i edukacji. Używanie środków psychoaktywnych jest wciąż niezwykle popularne, lecz niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę we skutków ich stosowanie. Świadomość jaki wpływ na funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie mają środki psychoaktywne to pierwszy krok w profilaktyce uzależnień. Głównym celem jest budowanie zachowań prozdrowotnych, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się problemu uzależnień. Niezwykle ważne jest również nie izolowanie się oraz czynne uczestnictwo w życiu społeczności, rodziny oraz pracy.