Gdańsk stawia na ochronę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Gdańsk reaguje na postulaty społeczne i słucha potrzeb mieszkańców. Wprowadzone zostaną działania, które mają na celu jak najlepszą ochronę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 25 listopada podczas briefingu prasowego został przybliżony projekt ustawy, która ma wprowadzić większą ochronę osób zagrożonych między innymi bezdomnością. Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian w warunkach wynajmu lokali z zasobu gminnego. Zmiany zostają wprowadzone zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną.

Nie tylko Gdańsk angażuje się w działania pro społeczne związane z wykluczeniem. Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego działań podejmowanych w Krakowie.

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt ustawy powstał dzięki dialogowi ze stroną społeczną. Podjęte zostały decyzje zmieniające zasady wynajmowania lokali mieszkalnych pochodzących z zasobów gminnych. Ma to ułatwić godne życie dla ludzi, którym wiedzie się najgorzej. Działania te mają zapobiegać pogłębianiu się problemowi bezdomności w Gdańsku.

Działania głównie mają pomóc osobom wobec których istnieje nakaz eksmisji z mieszkania wynajmowanego od gminy; lecz nie zostało przyznane im prawo do lokalu socjalnego. W praktyce, osoby takie po eksmisji nie miały innego wyjścia jak zamieszkać na ulicy. Część osób była przydzielana do pobytu w schronisku lub noclegowniach- co niestety nie jest idealnym rozwiązaniem dla osoby w trwającym kryzysie. Nowe przepisy mają zapobiegać tego typu sytuacjom. Negocjacje z Miastem prowadził ruch miejski Lepszy Gdańsk. Ich celem było zapewnienie innych rozwiązań które zapewnią ochronę przed wyrzuceniem lokatorów na ulicę lub lokowaniem ich po schroniskach dla bezdomnych.

Nowe zasady, lepsza ochrona najbardziej potrzebujących

Nad zmianą istniejących zasad rozmawiano już z prezydentem Pawłem Adamowiczem w 2018 roku. Podpisano wówczas porozumienie zawarte pomiędzy ruchem miejskim Lepszy Gdańsk, stowarzyszeniem WDG oraz prezydentem Adamowiczem. Trzy z jedenastu postulatów zostały już wprowadzone w życie. W kwietniu tego roku zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior rozpoczęła pracę nad zmianami w istniejącej ustawie. Dzięki wspólnemu dialogowi i ciężkiej pracy udało się dojść do porozumienia i zmiany przepisów na bardziej łaskawe dla osób starających się poprawić swoje życie.

W przypadku, gdy gmina zgłosi do sądu wniosek o eksmisję lokatorów- pełnomocnik gminy będzie zobowiązany do wnioskowania o przyznanie im lokalu socjalnego. Wyłączenie będzie dotyczyło osób które porzuciły poprzedni lokal, dokonały dewastacji lub zajęły dany lokal bezprawnie. Jeśli eksmitowani lokatorzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie mieszkania- miasto zobowiązane będzie aby wypełnić ten obowiązek.

Kolejną zmianą jest dodanie nowego przepisu. Mówi on o tym, że przed wystąpieniem o wniosek o eksmisję miasto będzie musiało sprawdzić czy lokator nie spełnia warunków do przywrócenia mu tytułu prawnego do zajmowanego obecnie mieszkania.